Κατάργηση ΚΒΣ από 1.1.2013 - Nέος Κ.Φ.Α.Σ.- Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

Aπευθύνεται:

Σε λογιστές, ελ. Επαγγελματίες, διευθυντές, υπεύθυνους-προϊσταμένους & στελέχη επιχειρήσεων, υπεύθυνους τιμολόγησης-κοστολόγησης & παραγωγής, υπεύθυνους Μηχανογράφησης, ιδιοκτήτες Μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 
 
Σκοπός: 
 • Στην ερμηνεία των νέων απλουστευμένων διατάξεων απεικόνισης των συναλλαγών, από φορολογικής πλευράς και η συμβολή αυτών στην δημιουργία φιλικού στην επιχειρηματικότητα περιβάλλοντος. 
 • Στην ερμηνεία των νέων διατάξεων που αφορούν την τιμολόγηση και την συμβολή αυτής στη μείωση της φοροδιαφυγής.
 • Στην ανάλυση του τρόπου και χρόνου απεικόνισης των συναλλαγών στα βιβλία και ποια βιβλία τηρούνται.
 
Κάθε συμμετέχοντας θα παραλάβει: Εκπαιδευτικό υλικό & Βεβαίωση Παρακολούθησης.
 
Εισηγητής: Λιάζος Παλαιολόγος
Φοροτεχνικός και Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε εργασιακά και φορολογικά θέματα. Εισηγητής σε Εργασιακά, Οικονομικά – Φορολογικά Σεμινάρια. 
 
Επωφεληθείτε από τις ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ  με έγκαιρη δήλωση συμμετοχής και κατάθεση.
 
Προσφορά:
Για ΕΤΑΙΡΙΕΣ: 2 + 1 Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ
Για ΑΝΕΡΓΟΥΣ – ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Ειδικές τιμές & 1+1 Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ
 
Τόπος διεξαγωγής: Divani Palace Acropolis, 19-25 Παρθενώνος, Αθήνα (πλησίον σε μετρό Ακρόπολης)
 
ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ
 
Αναλυτική θεματολογία:
 
Με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών:
 • Πρόσωπα που έχουν τις υποχρεώσεις των άρθρων 1 έως 10 του Κώδικα, σχετικά με την τήρηση βιβλίων, την έκδοση στοιχείων και υποβολή δεδομένων για διασταύρωση.
 • Σκοπός  που εξυπηρετεί η απεικόνιση των συναλλαγών στα βιβλία και η έκδοση των στοιχείων.
 • Περιπτώσεις, που τα βιβλία και τα στοιχεία μπορεί να τηρούνται σε ξένη γλώσσα.
 • Δικαιολογητικά εγγραφής στα βιβλία, που αφορούν συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου.
 • Τρόπος  αποστολής των τιμολογίων και των αποδείξεων λιανικής
 • Υποχρεώσεις  των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων
 • Απαλλασσόμενοι  από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής
 • Κατηγορίες βιβλίων (απλογραφικά και διπλογραφικά). Κριτήρια για την ένταξη.
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων με την διπλογραφική μέθοδο από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών
 • Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων και Βιβλίο Απογραφών και καθορίζεται το περιεχόμενο των βιβλίων αυτών
 • Υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου 
 • Βιβλίο Αποθήκης και Αναλυτική Λογιστική
 • Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων
 • Ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Περιεχόμενο του βιβλίου εσόδων-εξόδων και ο χρόνος ενημέρωσής του περιεχόμενο και η προθεσμία ενημέρωσης του βιβλίου απογραφών
 • Υποκατάστημα
 • Υποχρέωση παροχής ασφαλών πληροφοριών για τις συναλλαγές συγκεκριμένων κατηγοριών υπόχρεων
 • Έκδοση  δελτίου αποστολής
 • Κατηγορίες  των συναλλαγών που δημιουργούν την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου στον υπόχρεο (ίδιος – αυτοτιμολόγηση – ανάθεση τιμολόγησης).
 • Υπόχρεοι  και οι προϋποθέσεις έκδοσης τιμολογίου για την αγορά αγαθών από μη υπόχρεους
 • Προϋποθέσεις, ο χρόνος έκδοσης και το περιεχόμενο της εκκαθάρισης
 • Περιεχόμενο του τιμολογίου
 • Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, οι προϋποθέσεις έκδοσης και το περιεχόμενο αυτού
 • Χρόνος  έκδοσης του τιμολογίου
 • Απόδειξη  λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών
 • Περιεχόμενο  της απόδειξης λιανικής ή επιστροφής που εκδίδουν οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα και οι λοιποί υπόχρεοι
 • Χρόνος  έκδοσης για τις αποδείξεις λιανικής, τόσο για την πώληση αγαθών, όσο και για την παροχή υπηρεσιών
 • Έκδοση φορτωτικών από τους μεταφορείς, τα μεταφορικά γραφεία και τους διαμεταφορείς
 • Αυτοπαράδοσης ή ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών
 • Αποδείξεις  δαπανών
 • Θεώρηση  στοιχείων
 • Διαδικασία  ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων - υποβολή καταστάσεων
 • Τόπος  διαφύλαξης των βιβλίων και των στοιχείων
 • Επιβεβαίωση  των στοιχείων των συναλλασσομένων
 • Δυνατότητα εναλλακτικής επιλογής μεταξύ της έκδοσης φορτωτικής και της έκδοσης τιμολογίου ή απόδειξης
 • Περιπτώσεις αυτοπαράδοσης ή ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών
 • Θέματα σχετικά με την έκδοση των αποδείξεων δαπανών
 • Θεώρηση των στοιχείων διακίνησης, των στοιχείων αξίας λιανικών συναλλαγών, των βιβλίων καθώς και των τιμολογίων
 • Τόπος τήρησης των βιβλίων και των στοιχείων, τόπος και χρόνος διαφύλαξης
 • Μεταβατικές  διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη: 10-12-2012 17:00
Λήξη: 10-12-2012 22:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής «Εuεπιχειρείν» Σεμινάρια – Εκπαίδευση
Τηλέφωνο 210 6147341
Εισηγητής Λιάζος Παλαιολόγος
Πόλη Αθήνα
Χώρος Divani Palace Acropolis Hotel
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: