ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΣΕ

PRO Seminars

 

Όλες οι Αλλαγές στις Εργασιακές Σχέσεις

Ευέλικτες Μορφές Απασχόλησης

Εφαρμογή ΣΣΕ - Επιχειρησιακές Συμβάσεις Εργασίας

με τους Ν. 3985/2011 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟ-2 (ΦΕΚ Α΄ 151/1.7.2011),
Ν. 3986/2011 ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΦΕΚ Α΄ 152/1.7.2011),
Ν. 3845/2010 - Ν.3846/10 - Ν.3863/10 - Ν.3899/17-12-2010 & Ν. 3996/2011 και τον πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμο για τις ΣΣΕ 4024/2011-Άρθρο 37

 

Θεματολογία σεμιναρίου:
Ισχύουσα Νομοθεσία πλήρης ανάλυση όλων των μεταβολών & γιατί επηρεάζεται άμεσα από τις πρόσφατες αλλαγές στις Εργασιακές Σχέσεις & ειδικότερα από τους Ν.3846/2010, Ν.3845/2010, Ν.3863, Ν.3871 (αρθρ.51), Ν.3899 Ν. 3985/2011 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟ-2 (ΦΕΚ Α΄ 151/1.7.2011), Ν. 3986/2011 ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΦΕΚ Α΄ 152/1.7.2011), Ν. 3996/2011 (Ανασύσταση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας).

 

1η ΗΜΕΡΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 • Πως και γιατί επηρεάζεται η Μισθοδοσία Προσωπικού από τις πρόσφατες αλλαγές στις Εργασιακές & Ασφαλιστικές σχέσεις
 • Ακαθάριστες Αποδοχές
 • Εννοιολογικά Θέματα: Εξαρτημένης εργασίας
 • Θέματα Μισθοδοσίας μερικής & πλήρους απασχόλησης
 • Υπερεργασία, Υπερωρία, Νυκτερινά, εργασία Κυριακής κλπ - Βιβλίο υπερωριών - Εκκαθαριστικό Αποδοχών
 • Ανάλυση Πραγματικού Μισθού – Νομίμου μισθού – λοιπών αμοιβών – Υπόδειγμα - Η απασχόληση την έκτη ημέρα της εβδομάδος επί πενθημέρου
 • Άδειες - Το νέο πλαίσιο που διέπει τη χορήγηση αδειών στους μισθωτούς μετά τις αλλαγές που ορίζει ο Ν.3846/2010. Κατάτμηση της άδειας. Βιβλίο αδειών
 • Χρόνος – Προγραμματισμός χορήγησης των αδειών και άσκηση διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη
 • Τι αλλάζει για απολύσεις και αποζημιώσεις

ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 • Συμβάσεις Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών & Έργου Ν. 3846/2010: Ποιες οι αλλαγές στις συμβάσεις Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών & Έργου (από 11/5/2010) διαφορά με το ίσχυε προηγούμενα. Πότε μετατρέπεται σε σχέση εξαρτημένης εργασίας
 • Μερική Απασχόληση (μερική και εκ περιτροπής απασχόληση) Ν. 3846/2010 & 3899/2010:
 • Πότε μετατρέπονται συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης σε μερική (μερική ή εκ περιτροπής εργασία) και πότε οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης.
 • Τι νέα δικαιώματα έχουν οι μερικώς απασχολούμενοι και πως προσδιορίζονται οι αμοιβές τους σε σχέση με τους «συγκρίσιμους πλήρους απασχόλησης».
 • Επιβολή προσαυξήσεων σε κάποιες περιπτώσεις μερικής απασχόλησης με ν. 3846/2010 και κατάργηση των προσαυξήσεων αυτών με νόμο 3899/2010.
 • Αλλαγή ημερομηνίας κατάθεσης στην Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας
 • Τι ισχύει όταν συμφωνούν τα μέρη για μερική απασχόληση (μερική απασχόληση ή εκ περιτροπής απασχόληση) και τι όταν έχουμε επιβαλλόμενη εκ μέρους του εργοδότη εκ περιτροπής απασχόληση.
 • Η «επιβαλλόμενη εκ περιτροπής απασχόληση»: Πόσο διαρκεί, Διαβούλευση: διαδικασία – υποδείγματα εγγράφων. Ποιοί είναι οι εκπρόσωποι εργαζομένων
 • Νέες ευέλικτες ρυθμίσεις διευθέτησης χρόνου εργασίας (Ν. 3846/2010 & Ν. 3986/2011) – διαδικασία – διαβούλευση.
 • Νέες ρυθμίσεις για τη διαθεσιμότητα των εργαζομένων – Με ποιο τρόπο και πότε εφαρμόζεται
 • Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (Ν. 3986/2011).
 • Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου νέων, ηλικίας 18 έως 25 ετών, για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας (Ν.3986/2011).
 • Αύξηση εισφορών από 1.8.2011 (Ν.3986/2011),
 • Υπολογισμός φόρου μετά την μείωση του αφορολόγητου (Ν. 3986/2011),
 • Προϋποθέσεις επιδότησης και οικονομική ενίσχυση ανέργων (Ν.3986/2011)

 

2η ΗΜΕΡΑ
ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & Ανασύσταση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(Αλλαγές με Ν. 3846/2010, 3845/2011, Ν. 3863/2010, Ν. 3899/2010, Ν. 3986/201, Ν. 3996/2011 & ΑΥΕΚΑ 2063/Δ1 632/18.2.2011 & ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 212506/22.3.11.

 • ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΡΓΟΣΗΜΟ
 • Τήρηση βιβλίου υπερωριών από όλες τις επιχειρήσεις
 • Νέος τρόπος χορήγησης κανονικής άδειας εργαζομένων – Κατάτμηση άδειας
 • Νέες μειωμένες προσαυξήσεις υπερεργασίας – νόμιμη και επιπλέον νόμιμη υπερωρία – παράνομη υπερωρία
 • Αρμοδιότητες Σ.ΕΠ.Ε.
 • Νέος τρόπος υποβολής πινάκων προσωπικού
 • Νέος τρόπος επιβολής διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα) του Σ.ΕΠ.Ε.
 • Kατηγοριοποίηση προστίμων Απόφαση Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλ. 2063/Δ1 632/18.2.2011 & ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 212506/22.3.11.
 • Νέα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2010-2011-2012 – Γενικοί όροι & αυξήσεις
 • ΣΣΕ Νέες ρυθμίσεις Ν. 3845/2010 -3863/2010 & 3899/2010
 • Ειδική Ενδοεπιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ν. 3899/2010 & Εγκ. ΣΕΠΕ οικ. 30003/3.1.2011.
 • Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Ν. 3845/2010, 3863/2010 & Ν. 3899/2010
 • Ομαδικές απολύσεις: Νέα ποσοστά - Αριθμός απολυομένων - Προειδοποίηση - Τρόπος υπολογισμού αποζημίωσης
 • Νέος τρόπος καταβολής της αποζημίωσης
 • Αλλαγές στο χρόνο για δοκιμαστική εργασία χωρίς αποζημίωση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΣΕ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΣΕ (πρόσφατα ψηφισθείς νόμος 4024/2011)
Ποια ΣΣΕ εφαρμόζεται σε περίπτωση συρροής περισσοτέρων της μιας ΣΣΕ
Πότε δύναται να συναφθεί μια Επιχειρησιακή ΣΣΕ - Διαδικασία σύναψης Επιχειρησιακών ΣΣΕ
Πότε εφαρμόζεται μια ΣΣΕ – ισχύς – πότε έχουμε υποχρεωτική εφαρμογή

Εισηγητής: Λιάζος Παλαιολόγος
Φοροτεχνικός, Ειδικός σε θέματα ΦΠΑ, ΚΒΣ, Τιμολόγησης, 
Μισθοδοσίας & Εργασιακών Σχέσεων

 

Πληροφορίες:

 • Ημερομηνίες & ώρες διεξαγωγής:

Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου, 17:00-22:00
Πέμπτη 08 Δεκεμβρίου, 17:00-22:00

 • Αξία σεμιναρίου: 390€ για εταιρείες, 290€ για Φυσικά πρόσωπα
 • Ειδική προσφορά : Στις 2 συμμετοχές +1 εντελώς Δωρεάν
 • Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ 0,45% του ΟΑΕΔ

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη: 07-12-2011 17:00
Λήξη: 08-12-2011 22:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €290.00
Διοργανωτής Pro Seminars
Τηλέφωνο 2310 309033, 2310 309011
Εισηγητής Λιάζος Παλαιολόγος
Πόλη Αθήνα
Χώρος Ξενοδοχείο Στράτος Βασιλικός
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: